NEWS.

Search Our Site

Πρόστιμο 300 ευρώ για κυκλοφορία σε περιοχές Natura, δάση και άλση- Πότε θα επιβάλλεται

Από την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 αρχίζει γενική εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, άλση, πάρκα και περιοχές ΝATURA, λόγω υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, με πρόστιμο 300 ευρώ για τους παραβάτες. 

Σύμφωνα με νέο νόμο (άρθρο 129 του ν. 4926/2022) και κοινή υπουργική απόφαση, που ενεργοποιεί τα μέτρα και τα πρόστιμα, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και η Δημοτική Αστυνομία θα επιβάλλουν για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Παράλληλα ισχύει η δυνατότητα επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του οδικού δικτύου προστατευόμενων και δασικών περιοχών

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τεύχος Β 3235/ 23ης Ιουνίου 2022), που ενεργοποιεί την απαγόρευση και τα πρόστιμα αναλυτικά προβλέπει

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός της διαδι­κασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λε­πτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022.

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 και τη βεβαίωση του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου είναι τα κατά τόπο αρμόδια όρ­γανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Διαδικασία επιβολής προστίμου – υποβολής ένστασης

1.Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής του άρθρου 2, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

2.Η Πράξη Επιβολής Προστίμου συντάσσεται από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 2, εις τριπλούν, βάσει του Υποδείγματος του Παραρτήματος Α, ένα (1) αντίγραφο της οποίας δίδεται στον παραβάτη, ένα (1) τηρείται αρ­χειακά από την αρμόδια Υπηρεσία και ο νόμιμος τίτλος βεβαίωσης (στέλεχος), αποστέλλεται, κατά την περί­πτωση μη εξόφλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του παραβάτη.

3.Στην Πράξη Επιβολής Προστίμου καταχωρίζονται, υποχρεωτικά, τα προσδιοριστικά της ταυτότητας του παραβάτη στοιχεία (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου), ο χρόνος, ο τόπος τέλεσης, περιγραφή της διαπιστωθείσας παράβασης και το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.

4.Στην περίπτωση άρνησης παροχής ατομικών στοιχείων/εγγράφων ή σε περίπτωση παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου, ζητείται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία των αρμόδιων οργάνων της, πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος. Σε περίπτωση άρ­νησης του παραβάτη, παραλαβής του αντιγράφου, γίνε­ται σχετική μνεία από το αρμόδιο όργανο στο φύλλο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και ακολουθεί η επίδοση ή η θυροκόλλησή του.

5.Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση ή θυροκόλληση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει ένστα­ση στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο, παρελθούσης δε άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Στην περίπτωση αποδείξεως των προβαλλόμενων λόγων ως αληθών και βάσιμων, ο Προϊστάμενος της Υπη­ρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο, εκδίδει απόφαση ακύρωσης του προς επιβολή προστίμου.

6.Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της. Οι ημέρες από την εμπρόθεσμη υποβολή της ένστασης μέχρι και την παραλαβή, με συστημένη επιστολή ή με οποιοδή­ποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, της απόφασης επί αυτής, δεν υπολογίζονται στην προθεσμία εντός της οποίας υποχρεούται ο παραβάτης να εξοφλήσει το πρόστιμο.

Είσπραξη και βεβαίωση προστίμων

1.Το επιβαλλόμενο, κατά τις διατάξεις της παρούσας, πρόστιμο εισπράττεται κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως εξής:

α. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), που εκδί­δεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www. gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο ή αρμόδιος φορέας επιβολής προστίμου), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες, είτε από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

β. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προ­στίμου, η αρμόδια Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερολο­γιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, βεβαιώνει και εισπράττει το διοικητικό πρόστιμο μέσω Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του παραβάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974.

2.Ο φάκελος για κάθε παράβαση φυλάσσεται στο αρ­χείο της Υπηρεσίας που επιβάλλει το πρόστιμο.

3.Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα, εισπράττονται ως δημό­σια έσοδα στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές» του κρατικού προϋπολογισμού

Πηγή: mxin.gr

facebookr icon newtwitter icon newinstagram0icon new